Ons privacybeleid

Als je wat bij ons bestelt dan hebben wij jouw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat de bestelling bezorgd kan worden.

Wij gaan zo zorgvuldig als mogelijk om met jouw persoonlijke gegevens. We dragen er zorg voor en bewaren jouw gegevens veilig. Wat wij met jouw persoonlijke gegevens doen en waarom wij ze nodig hebben, laten wij je hier graag zien. Als je na het lezen van ons privacybeleid nog vragen hebt dan kun je onze contactgegevens hier vinden en kun je gerust jouw vragen stellen.

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd veranderen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

 

Inhoudsopgave

1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

2. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 

4. Wat zijn persoonsgegevens en welke gegevens vallen daar onder?

5. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

6. Wie krijgt uw persoonsgegevens te zien?

7. Wat zijn uw rechten?

1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Draadloosstore ('' Draadloosstore.nl''), is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

2. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Draadloosstore verwerkt van iedereen die contact heeft of heeft gehad met Draadloosstore. Daarmee bedoelen wij onze klanten, onze bezoekers en onze zakelijke contactpersonen. 

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor een goed functionerende website en het daarbij uitvoeren van onze activiteiten. Dat doen wij bijvoorbeeld wanneer u registreert op onze website, wanneer u inlogt op een bestaand account op onze website of wanneer u een product bestelt. 

Zonder uw persoonsgegevens zouden wij en externe bedrijven niet kunnen functioneren.

Daarentegen verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

4. Wat zijn persoonsgegevens en welke gegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die bij u horen als individu. Denk dan aan uw naam, adres,

e-mailadres of telefoonnummer. Maar ook de gegevens van uw IP-adres zijn persoonsgegevens. 

Wanneer u wat bij ons bestelt, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te bezorgen en om u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. 

Wij gebruiken uitsluitend uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer.

Deze persoonsgegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons heeft gesloten. 

Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

5. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze gekregen hebben of voor zover wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Nadat het doel is vervallen, worden uw persoonsgegevens niet opgeslagen. Nadat het doel is bereikt, worden uw gegevens beperkt. Wij zijn wettelijk verplicht een gedeelte van deze persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan uw bestelling, 7 jaar te bewaren. 

6. Wij krijgt uw persoonsgegevens te zien? 

Als internetbedrijf zijn er een aantal externe partijen die van belang zijn voor het behalen van ons doel. 

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door wanneer dat van belang is voor onze dienstverlening. 

 

Dat betreft dan in ieder geval onze bezorgpartners. Denk dan aan DHL, GLS of PostNL.

Deze persoonsgegevens worden voor onze bezorgpartners beperkt en zullen alleen bestaan uit de gegevens die noodzakelijk zijn voor het bezorgen van de producten aan de juiste persoon op de juiste plek. 

De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens Draadloosstore. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens.

 

Een andere externe partij die uw beperkte gegevens kan ontvangen wanneer dat van belang is, is Wix.com.

Zij zorgen ervoor dat wij de juiste webwinkelsoftware hebben en dergelijke. Zij zouden wanneer nodig, uw persoonsgegevens kunnen opvragen en bekijken. Zij kunnen deze gegevens gebruiken om ons (technisch) te ondersteunen. Daarentegen zijn zij verplicht deze persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken. Het gaat vooral om eigen gebruik en om in dit geval ons te ondersteunen.

Daarnaast maken wij gebruik van workspace.google.com. Wij maken gebruik van deze externe partij voor het beheren van onder andere onze zakelijke e-mail. De persoonsgegevens komen bij workspace.google.com terecht en worden daar verwerkt voor zakelijke doeleinden. Ook is deze partij verplicht de persoonsgegevens zorgvuldig te gebruiken en zullen deze gegevens niet onnodig gebruikt worden voor andere doeleinden.

Voor onze administratie en boekhouding krijgen wij hulp en ondersteuning van professionals. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor onze eigen administratie en boekhouding. Uiteraard kennen de professionals die ons helpen en ondersteunen, een geheimhoudingsplicht. Een geheimhoudingsplicht is een plicht (mondeling of schriftelijk) die in feite de afspraak tussen twee partijen dat bepaalde onthulde kennis niet aan anderen mag worden medegedeeld of toegepast zonder de toestemming van degene die de kennis heeft onthuld. Zij zullen deze gegevens dus alleen gebruiken ter ondersteuning. 

7. Wat zijn uw rechten?

Uiteraard blijft u eigenaar over uw eigen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u rechten als het gaat om de privacyregels. Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Dit zijn onder meer het inzagerecht, recht op beperking van de verwerking, recht op dataportabiliteit, rectificatierecht

en recht van bezwaar. Wij leggen u elk recht duidelijk uit en hoe u zich op deze rechten kan beroepen. 

Inzagerecht:

U heeft in principe recht op inzage in ál uw persoonsgegevens. In dit geval gaat het om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw betaalgegevens. U heeft dus het recht om te kunnen kijken of uw persoonsgegevens kloppen, waarvoor ze gebruikt worden en of uw persoonsgegevens op de juiste manier verwerkt worden. 

Wilt u uw persoonsgegevens inzien? U kunt dat op verschillende manieren aanvragen en inzien. 

U kunt ons een e-mail sturen of contact met ons opnemen per telefoon. Bekijk hier onze contactgegevens.

U krijgt binnen 30 dagen reactie op uw verzoek voor inzage.

Denk van tevoren goed na over wat u precies wilt weten. Dit kan verwarring voorkomen en tijd besparen.

Recht op beperking van de verwerking:

In bepaalde situaties mogen wij uw gegevens niet meer gebruiken. Maar kunnen wij uw persoonsgegevens ook (nog) niet wissen. Wij moeten dan tijdelijk stoppen met het gebruiken, verwerken en verzamelen van uw persoonsgegevens. Dit heet het recht op beperking van de verwerking.

U kunt om beperking van de verwerking vragen in de volgende 4 situaties: 

1. Uw gegevens zijn mogelijk onjuist:

U heeft aangegeven dat wij de onjuiste persoonsgegevens van u gebruiken.

U aan ons heeft gevraagd om uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te laten wijzigen. 

Wij zijn verplicht uw gegevens niet meer te gebruiken wanneer u aangeeft dat deze persoonsgegevens onjuist zijn en u een aanvraag heeft gedaan om deze persoonsgegeven zo spoedig mogelijk te laten wijzigen. 

Pas wanneer uw persoonsgegevens kloppen, hebben wij het recht om deze persoonsgegevens weer te gebruiken voor onze doeleinden.

 

2. De verwerking is onrechtmatig:

Wij mogen bepaalde gegevens niet gebruiken of beperkt gebruiken volgens de privacyregels.

De persoonsgegevens die wij niet mogen gebruiken of beperkt mogen gebruiken, laten wij volledig of gedeeltelijk wissen. Maar u kan er zelf voor kiezen dat wij uw persoonsgegevens niet laten wissen.

Bijvoorbeeld omdat u de gegevens later nog wil opvragen of omdat u ze nog wil gebruiken.

3. Uw gegevens zijn niet meer nodig:

Wij als bedrijf hebben ook de keus om bepaalde persoonsgegevens te wissen omdat ze voor ons niet meer van belang zijn. Dat betekent dat wij ze dus eigenlijk moeten wissen. 

Maar u wilt niet dat wij uw persoonsgegevens wissen, omdat u die gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij u betrokken bent.

4. U heeft bezwaar gemaakt:

Maakt u bij ons bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie? Dan moet wij stoppen met het verwerken, gebruiken en verzamelen van uw persoonsgegevens.

Tenzij wij heel goede redenen hebben om uw persoonsgegevens te mogen blijven verwerken, die zwaarder wegen dan uw belangen. Zo lang nog niet duidelijk is wat zwaarder weegt, mogen wij uw persoonsgegevens niet gebruiken.

Recht op dataportabiliteit:

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben. Dit heet het recht op dataportabiliteit, ook wel het ‘recht om gegevens over te dragen’ genoemd. Zo kunt u uw persoonsgegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunt u aan ons vragen om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. 

Wij zijn verplicht om mee te werken en deze persoonsgegevens over te dragen aan u wanneer u hier om vraagt. 

Daarentegen kunt u niet alle persoonsgegevens laten overdragen.

 

Ten eerste gaat het alleen om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder.

Ten tweede gaat het alleen om persoonsgegevens die wij met uw toestemming verwerken om een overeenkomst met u uit te voeren.

Rectificatierecht:

Kloppen de gegevens niet die wij van u gebruiken? Dan kan dat vervelende gevolgen voor u hebben. Daarom zijn wij er verantwoordelijk voor dat uw gegevens altijd juist zijn. En moeten wij uw gegevens updaten als dat nodig is. Merkt u op dat de persoonsgegevens die wij van u gebruiken niet kloppen. Bijvoorbeeld nadat u een inzageverzoek heeft gedaan. Of blijken uw gegevens niet compleet te zijn. Dan kunt u ons vragen om uw gegevens aan te passen of aan te vullen. Wij zijn verplicht om dit ook te doen.

Wanneer kunt u rectificatierecht vragen? 

U kunt om rectificatierecht vragen in de volgende situaties:

- uw persoonsgegevens kloppen niet;

- uw persoonsgegevens zijn niet compleet;

uw persoonsgegevens doen niet ter zake (zijn niet relevant) voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;

de organisatie gebruikt uw gegevens op een andere manier in strijd met een wet.

 

Recht van bezwaar:

U heeft in twee situaties het recht om aan ons te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Ten eerste als een organisatie uw gegevens gebruikt voor direct marketing. Ten tweede kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie.​